【Giải Đáp】$ trong excel là gì?

Nói đến Excel chắc hẳn chúng ta không còn xa lạ nữa. Phần mềm này có thể nói là giúp chúng ta rất nhiều trong việc sử lý dữ liệu vừa nhanh, vừa chính xác với số lượng lên đến hàng triệu ô tính. Muốn làm được điều đó, việc đầu tiên là phải biết ý nghĩa của từng kí hiệu. Trong đó có “$”. Vậy “$” nghĩa là gì?

“$” là một ký hiệu dùng để cố định ô hay vùng dữ liệu trong Excel.

Ô trong Excel sẽ được thể hiện ở dạng: Tên cột + Số hàng

Vd: ô A5 – là ô nằm ở cột A và hàng thứ 5

Vùng dữ liệu trong Excel sẽ có dạng: Ô trên cùng bên trái : Ô dưới cùng bên phải

Vd: Vùng dữ liệu A5:H10 – là vùng chọn được xác định bởi ô trên cùng bên trái là A5 và ô dưới cùng bên phải là H10

Có 3 kiểu cố định đối với ô cũng như vùng dữ liệu

  • Cố định dòng mà không cố định cột. Khi copy công thức sang một cột khác thì chỉ có địa chỉ cột thay đổi, trong khi số thứ tự dòng không thay đổi: A$1; B$2:D$15
  • Cố định cột mà không cố định dòngKhi copy công thức sang một dòng khác thì địa chỉ cột không thay đổi, trong khi số thứ tự dòng  thay đổi: $A1; $B2:$D15
  • Cố định cả dòng và cột. Khi copy công thức sang một cột khác thì cả địa chỉ cột và số thứ tự dòng đều không  thay đổi: $A$1; $B$2:$D$15

Phím tắt để cố định

Chúng ta sẽ sử dụng phím F4 để cố định. Muốn cố định ô nào, chúng ta đặt con trỏ chuột vào ô đó rồi nhấn F4.

  • F4 lần 1: cố định cả hàng và cột : =SUM($C$4:$D$8)
  • F4 lần 2: cố định hàng : =SUM(C$4:D$8)
  • F4 lần 3: cố định cột : =SUM($C4:$D8)