【Giải Đáp】A lot of là gì?

【Giải Đáp】A lot of là gì?

A lot of ( tiếng Anh) có nghĩa là: nhiều,..

Ví dụ

You did a lot of good things before you were in here. A lot of community work, a lot of charity work – Anh đã làm nhiều điều tốt trước khi phải vào đây. Rất nhiều công việc xã hội, công việc từ thiện.

So we use a lot of water, a lot of land for agriculture – Vậy là loài người sử dụng rất nhiều nước và đấtcho nông nghiệp.

It costs a lot of moneya lot of time – Quá trình này tiêu tốn rất nhiều tiền bạc, rất nhiều thời gian

Phân biệt a lot of/ lots of/ a lot

  • A lot of = lots of: nhiều, một lượng lớn.

A lot of/ lots of + N :  There are a lot of people here. = There are lots of people here ( ở đây có rất nhiều người)

  • A lot : được dùng như một trạng từ để nói bạn làm việc nhiều như thế nào. Thường được đặt ở cuối câu và không bao giờ đứng trước danh từ.

I like basketball a lot: Tôi thích bóng rổ rất nhiều

She’s a lot happier now than she was: Bây giờ cô ấy hạnh phúc hơn nhiều rồi.