【Giải Đáp】Accused of nghĩa là gì?

【Giải Đáp】Accused of nghĩa là gì?

Accuse (tiếng Anh – verb) có nghĩa là buộc tội, đổ lỗi, tố cáo,..

V-ed: accused

V-ing: accusing

Cấu trúc :

ACCUSED + SBD + OF + V-ING : Buộc tội, đổ lỗi cho ai đó làm gì

  ACCUSED + OF + V-ING: Bị đổ lỗi, bị buộc tội (bị động)

Ví dụ:

He accused me of breaking that vase – Anh ấy đã đổ lỗi cho tôi làm vỡ cái lọ đó.

I was accused of stealing her wallet – Tôi đã bị buộc tội ăn cắp chiếc ví tiền của cô ấy