【Giải Đáp】After a while là gì?

【Giải Đáp】After a while là gì?

While (tiếng Anh – noun) có nghĩa là lát, chốc lát,..(verb) có nghĩa là lãng phí, làm mất, để trôi qua,..

After a while có nghĩa là sau một lúc hay một lúc sau đều được…

Ví dụ:

After a while, we naturally started talking about the children – Sau một thời gian, chúng tôi bắt đầu nói về những đứa trẻ một cách tự nhiên.

The music became monotonous after a while – Âm nhạc trở nên đơn điệu sau một thời gian.

I pressed the buzzer and after a while someone came to the door – Tôi ấn chuông và sau một lúc có người đến cửa.

I turned back after a while, but he kept walking – Tôi quay lại sau một lúc, nhưng anh tiếp tục bước đi.