【Giải Đáp】Again and again là gì?

【Giải Đáp】Again and again là gì?

Again (tiếng Anh) có nghĩa là lần nữa, mang tính chất lặp lại. Vậy “again and again” có nghĩa là gì?

“Again and again” là một thành ngữ và được dịch là “lặp đi lặp lại”

Ví dụ: “You are having an action again and again, Peter”. Jenny says.

Dưới đây là một số câu thành ngữ và nghĩa của chúng

  1. A clean hand wants no washing: Cây ngay không sợ chết đứng
  2.  Never say die: Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo
  3. Nothing ventured, nothing gained: Phi thương bất phú
  4.  Fire proves gold, adversity proves men: Lửa thử vàng, gian nan thử sức
  5. Empty vessels make the most sound: Thùng rỗng kêu to
  6.  Words are but Wind: Lời nói gió bay
  7. Make a mountain out of a molehill: Việc bé xé to
  8. Handsome is as handsome does: Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
  9. The grass is always greener on the other side of the fence: Đứng núi này trông núi nọ
  10. Grasp all, lose all: Tham thì thâm