【Giải Đáp】Against all odds là gì?

Khi bạn muốn nói đến sự may mắn hiếm hoi (nó như là một kì tích), mặc cho mọi thứ khó khăn, mặc cho có thử thách hay gian nan, bạn nên dùng “against all odds”. Hay nói cách khác, “against all odds” có nghĩa như vậy.

Ví dụ

  1. The doctors said he’d never walk again, but against all odds, the victim of the car accident made a full recovery. – Các bác sĩ nói rằng anh ta sẽ không bao giờ đi lại được nữa, nhưng chống lại tất cả các khó khăn,kì tích đã xảy ra, nạn nhân của tai nạn xe hơi đã hồi phục hoàn toàn.
  2. Against all odds, they came back together – mặc dù khó có thể xảy ra, họ vẫn quay lại với nhau.
  3. Against all odds, she managed to finish the novel – Mặc cho mọi khó khăn, cô ấy vẫn hoàn thành được cuốn tiểu thuyết.
  4.  No-one thought we could do it but, against all the odds, we won the Olympic gold medal – Không ai nghĩ rằng chúng tôi có thể làm điều đó, nhưng vượt qua tất cả mọi khó khăn, chúng tôi đã giành huy chương vàng Olympic.