【Giải Đáp】All of a sudden là gì?

【Giải Đáp】All of a sudden là gì?

Sudden (tiếng Anh) có nghĩa là bất thình lịch, đột ngột, bất ngờ. Vậy “all of sudden” có nghĩa là gì? 

All of sudden được dịch là một cách thình lình, một cách đầy bất ngờ.

Ví dụ

All of sudden we all simultaneously heard a woman scream in our heads – Đột nhiên tất cả chúng tôi đều nghe thấy một người phụ nữ hét lên trong đầu chúng tôi.

You know, for a guy who just blew up $ 43 million, all of sudden, you are a very generous tipper – Này, anh vừa làm nổ tung $ 43 triệu USD, sao bỗng dưng anh boa mạ nh tay thế.

Các cụm từ đồng nghĩa với “all of sudden” là: all at once, of a sudden, suddenly