【Giải Đáp】All the time là gì?

【Giải Đáp】All the time là gì?

All the time (tiếng Anh) được hiểu chung là luôn luôn, lúc nào cũng,…Tuy nhiên, trong một số ngữ cảnh khác nhau, nó sẽ được hiểu theo các nghĩa khác nhau.

Ví dụ: I am tired all the time – Tôi luôn cảm thấy mệt mỏi.

1.All the time = All the while

Ví dụ: All the time the music was playing she tapped her foot – Con bé nhịp chân suốt lúc bản nhạc được mở.

She just kept on talking and all the time I was thinking I wanted to leave – Cô ấy cứ nói mãi suốt lúc tôi đang suy nghĩ là tôi muốn bỏ đi.

2.All the time = Continuously

Ví dụ:

It rained all the time they were there – Họ đến đó thì trời mưa liên tục.

3.All the time = Often

Ví dụ:

It’s a very good restaurant. We go there all the time – Đó là một nhà hàng rất ngon. Chúng tôi thường đến đó.