【Giải Đáp】An ninh nhân dân là gì?

【Giải Đáp】An ninh nhân dân là gì?

Xây dựng một nền an ninh nhân dân vững mạnh, hiện đại là nhiệm vụ quan trọng trong thời buổi hiện nay. Vậy nền an ninh nhân dân nghĩa là gì?

1.An ninh nhân dân là gì?

Nền an ninh nhân dân là nền an ninh của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; phát triển theo phương hướng toàn dân, toàn diện, kết hợp chặt chẽ an ninh với quốc phòng, an ninh và quốc phòng với kinh tế, văn hoá, xã hội, đối ngoại dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, nhằm bảo vệ vững chắc an ninh của đất nước.

2.Đặc trưng của an ninh nhân dân

Là nền an ninh vì nhân dân, của nhân dân và do toàn thể nhân dân tiến hành, có sức mạnh tổng hợp bởi nhiều yếu tố tạo thành, được xây dựng toàn diện, vững chắc và từng bước hiện đại. Đó là nền an ninh nhân dân gắn bó chặt chẽ với nền quốc phòng toàn dân. Xây dựng nền an ninh nhân dân là quan điểm cơ bản, nhất quán của Đảng, chỉ đạo việc xây dựng nền an ninh vững chắc của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.