【Giải Đáp】An toàn giao thông tiếng anh là gì?

【Giải Đáp】An toàn giao thông tiếng anh là gì?

An toàn giao thông được viết như thế nào bằng ngôn ngữ Anh?

An toàn  (tiếng Anh – adjective): safe

(noun): safety

Giao thông (tiếng Anh – noun): traffic, road,..

An toàn giao thông – traffic safety, road safety,..

Mục Lục

Ví dụ

Traffic safety is the happiness of every home – An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà.

Traffic safety is the responsibility and duty of every citizen – An toàn giao thông là trách nhiệm và bổn phận của mỗi người dân