【Giải Đáp】Apart from nghĩa là gì?

Apart from có nghĩa là gì?

1.Ngữ nghĩa

Apart from (trạng từ) trừ, ngoại trừ, ngoài ra,..

Từ đồng nghĩa: except, beside,…

2.Ví dụ

He likes all musical instruments apart from the piano.=> Anh ấy thích tất cả các nhạc cụ trừ dương cầm.

She has nothing besides/except/apart from her car.=> Ngoài chiếc xe ra cô ấy không có gì cả – tức là cô ấy chỉ có chiếc xe thôi.