【Giải Đáp】As a result nghĩa là gì?

【Giải Đáp】As a result nghĩa là gì?

Result (noun) kết quả, thành quả,…Vậy cụm từ “As a result” có nghĩa là gì?

1.As a result + clause = Therefore (Vì thế mà/ Do đó)

Bill had not been working very hard during the course. As a result, he failed the exams

= Bill had not been working very hard during the course. Therefore, he failed the exams

=> Bill đã không học tập chăm chỉ trong suốt khóa học. Vì thế mà anh ấy đã trượt kỳ thi.

2.As a result of (+ noun phrase) = because of (Bởi vì)

The accident happened as a result of the fog.

= The accident happened because of the fog

=> Tại nạn đã xảy ra do sương mù.