【Giải Đáp】As a whole là gì?

“As a whole” nghĩa là gì toàn bộ, tất cả, nói chung,…

Mục Lục

Ví dụ

We, as a government, hope to do for the economy as a whole. – Chúng tôi, với vai trò là Chính phủ, hy vọng làm được điều đó cho toàn bộ nền kinh tế.

This process has a lot of fringe benefits for the economy as a whole .- Quá trình này đem lại nhiều lợi ích phụ trội cho nền kinh tế nói chung .