【Giải Đáp】As…as là gì?

【Giải Đáp】As…as là gì?

As…as là cụm từ chúng ta sử dụng khi muốn so sánh giữa các chủ thể ngang bằng với nhau. Nhưng đôi khi không phải là như vậy. Dưới đây là một số ý nghĩa khác so sánh của cụm từ”as…as”.

1.As long as: chỉ cần, miễn sao

You can use my car as long as you drive carefully. – Bạn có thể mượn xe của tôi miễn là bạn lái nó cẩn thận

2.As well as: cũng như

Hana as well as other foreign people wants travel to Ha Long Bay very much – Hana cũng như những người khách nước ngoài khác rất muốn du lịch Vịnh Hạ Long

3.As far as: theo như

As far as I know, Daisy is the youngest staff at this company. – Như tôi được biết thì Daisy là nhân viên trẻ nhất tại công ty này.

4.As early as: ngay từ

As early as the first time I met Henry, I recognized his humour. -Ngay từ lần đầu gặp Henry, tôi đã thấy anh ấy rất hài hước.

5.As good as: hầu như, gần như

He is as good as dead. – Anh ta gần như đã chết