【Giải Đáp】As for me là gì?

As for me là gì?

1.Ngữ nghĩa

As for me có nghĩa là về phần tôi, về phía tôi,.

Từ đồng nghĩa: as to me, as regards me,..

Cấu trúc: As for/ As to/ As regard + Object…=> Về phía cá nhân ai

2.Ví dụ

As for me, I think that learning English is very hard – Đối với tôi, tôi thấy việc học tiếng Anh rất khó.