【Giải Đáp】As good as là gì?

As good as là gì?

1.Ngữ nghĩa

As good as được hiểu với nghĩa: gần như, hầu như, như là,..

Ví dụ: 

The decorating is as good as finished – I just need to finish off the painting.

   (Phần trang hoàng gần như hoàn tất – Tớ chỉ làm xong phần sơn nữa thôi)

2.Một số cụm từ tương tự

  • As far as: theo như
  • As early as: ngay từ
  • As much as: hầu như là, gần như là, cũng chừng ấy
  • As long as: miễn là
  • As well as: cũng như
  • As soon as posible: càng sớm càng tốt