【Giải Đáp】As if nghĩa là gì?

As if nghĩa là gì?

1.Ngữ nghĩa

As if : như thể, cứ như là..

Từ đồng nghĩa: As though

Cấu trúc: S + V simple present + as if/ as though + S + V past subjunctive

 S + V(past)+ as if / as though + S + V past perfect subjunctive

2.Ví dụ

He acts as if he knew the answer. – Anh ấy hành động cứ như thể là anh ấy đã biết câu trả lời vậy

He looked as though he hadn’t taken a bath for months – Anh ta trông như thể anh ta không tắm trong nhiều tháng