【Giải Đáp】At that time là gì?

AT THAT TIME  có nghĩa là gì?

1.Ngữ nghĩa

At that time: Dạo ấy, vào thời gian đó, tại thời gian đó, thời điểm đó, bấy giờ,…(trong quá khứ)

Ví dụ:

I remember very well at that time – the time when I knew I was going to college =>Tôi nhớ rất rõ thời điểm đó – thời điểm mà tôi biết tin mình đỗ đại học.

2.Một số cụm từ về thời gian

on time : đúng giờ
in time : kịp giờ
in no time : rất nhanh
in a short time : trong thời gian rất ngắn
at any time : bất cứ khi nào
at that time : vào lúc đó
once upon a time = long time ago : ngày xửa ngày xưa
in the meantime : đồng thời, cùng lúc
for the time being : tạm thời
take time : cứ từ từ
at the same time : cùng lúc
for a long time : khoảng thời gian dài
from time to time = sometimes : thỉnh thoảng