【Giải Đáp】At the expense of là gì?

【Giải Đáp】At the expense of là gì?

AT THE EXPENSES OF có nghĩa là gì?

1.Ngữ nghĩa

Expense: Sự tiêu, phí tổn, phụ phí, công tác phí,…

At the expense of: Với chi phí….

2.Một số cấu trúc

At the expense of + somebody: Do ai trả tiền phí tổn

At the expense of one’s life: Trả giá bằng sinh mệnh của mình

To live at someone’s expense : Ăn bám vào ai

Leave a Comment