【Giải Đáp】B/C là gì?

B/C có nghĩa là gì?

1.Giải nghĩa

B: Benefit

C: Cost

=>B/C = Benefit per Cost: Lợi ích chia chi phí.

2.Ý nghĩa

Tỷ số này cho biết mối quan hệ tương quan giữa giá trị hiện tại của doanh thu và giá trị hiện tại của giá thành.

 B/C = Tổng hiện giá thu nhập/ Tổng hiện giá chi phí

Trong đó: B là thu nhập,( doanh thu) năm i

C là chi phí năm i

Leave a Comment