【Giải Đáp】Bậc phản ứng là gì?

Bậc phản ứng là gì?

1.Khái niệm

Bậc phản ứng đối với một chất cho trước là số mũ nồng độ của chất ấy trong phương trình động học của phản ứng.

2.Ví dụ

Vd. 1: v = kCA; ở đây, v là tốc độ phản ứng; k – hằng số tốc độ; CA – nồng độ chất A tham gia phản ứng; số mũ bằng 1 thì phản ứng là bậc 1.

Vd. 2:   v = kCA1/2 CB1/2 , tổng số mũ bằng 2, phản ứng là bậc 2.

Vd. 3: v=kCA1/2 CB1/2 tổng số mũ là 3/4, phản ứng có bậc phân số là 3/4.

Leave a Comment