【Giải Đáp】Bác sĩ chuyên khoa 2 là gì?

Bác sĩ chuyên khoa cấp 2 là gì?

Bác sĩ sau khi ra trường và công tác 18 tháng tại một cơ sở y tế nào đó sẽ được cấp chứng chỉ hành nghề.

Để nâng cao trình độ chuyên môn, bác sĩ có thể chọn một trong hai hướng đào tạo: Hướng thực hành lâm sàn hoặc hướng nghiên cứu và tiếp tục học thêm.

Theo hướng đào tạo thực hành lâm sàn, bác sĩ học thêm một chuyên khoa nào đó (khoảng 1 năm) thì được gọi là bác sĩ chuyên khoa định hướng và có thể bắt đầu hành nghề. Bác sĩ chuyên khoa định hướng có thể tiếp tục học thêm 2 năm nữa và nếu tốt nghiệp sẽ trở thành bác sĩ chuyên khoa cấp I. Sau khi hành nghề một thời gian, nếu bác sĩ chuyên khoa cấp I muốn nâng cao trình độ chuyên môn, có thể đi học tiếp 2 năm nữa, có trình luận văn để thành bác sĩ chuyên khoa cấp II.

Leave a Comment