【Giải Đáp】Bác sĩ chuyên khoa 2 tiếng anh là gì?

Sau khi hành nghề một thời gian, nếu bác sĩ chuyên khoa cấp I muốn nâng cao trình độ chuyên môn, có thể đi học tiếp 2 năm nữa, có trình luận văn để thành bác sĩ chuyên khoa cấp II.

Trong tiếng Anh, “bác sĩ chuyên khoa cấp 2” được viết là: Specialist Level 2