【Giải Đáp】Bậc tự do là gì?

Bậc tự do là gì?

1.Khái niệm

Bậc tự do (DOF – Degree Of Freedom) nói chung là các thông số độc lập để xác định trạng thái của một hệ, phản ánh mức độ tự do (flexibility) của hệ, hệ càng nhiều bậc tự do có nghĩa hệ càng “mềm dẻo”, “dễ biến đổi”

2.Ví dụ

  • Hệ gồm 1 chất điểm trong không gian có 3 bậc tự do là vị trí x, y, z
    nếu khối lượng và/hoặc nhiệt độ, điện tích,… của chất điểm là biến đổi theo thời gian thì nó có thêm một bậc tự do nữa là khối lượng m, hoặc nhiệt độ hoặc điện tích,… hoặc thời gian t
    chú ý là thông số phụ thuộc t nên chỉ lấy một cái (độc lập)
    khi phân tích kết cấu thì chỉ xét các bậc tự do về cơ học (x, y, z)
  • Hệ gồm n chất điểm sẽ số dof là n lần số dof của một chất điểm
  • Vật rắn tuyệt đối có 6 bậc tự do cơ học: vị trí x, y, z và góc (theta) tx, ty, tz
  • Vật rắn biến dạng có vô số bậc tự do cơ học (bởi vì nó gồm vô số chất điểm )

Leave a Comment