【Giải Đáp】Bachelor of arts là gì?

Cử nhân là một học vị dành cho những người đã tốt nghiệp chương trình đại học tùy theo quy định của mỗi quốc gia.

Một số danh hiệu cử nhân:

BA( Bachelor of arts): Cử nhân văn chương/ Xã hội

Bc.B.S.BSB.Sc. hoặc BSc (Bachelor of Science) Cử nhân khoa học tự nhiên

BBA (The Bachelor of Business Administration) Cử nhân quản trị kinh doanh

BCA (The Bachelor of Commerce and Administration) Cử nhân thương mại và quản trị

B.Acy. , B.Acc. hoặc B. Accty.(The Bachelor of Accountancy) Cử nhân kế toán

LLB, LL.B (The Bachelor of Laws) Cử nhân luật

BPAPM (The Bachelor of public affairs and policy management) Cử nhân ngành quản trị và chính sách công