【Giải Đáp】Back and forth nghĩa là gì?

“Back and Forth” nghĩa là gì?

Giải nghĩa

Back and forth: đi tới đi lui, đi từ chỗ này đến chỗ khác nhiều lần,..

Ví dụ

Ferries sailing back and forth between Dover and Calais – Phà chở xe lửa qua lại giữa Calais và Dover.
She walked back and forth on the path. – Cô ấy đi qua lại trên con đường