【Giải Đáp】Bài tiểu luận là gì?

Bài tiểu luận là gì? Làm tiểu luận là làm gì?

Tiểu luận (hay bài tiểu luận) là một dạng văn bản dưới hình thức viết để trình bày quan điểm, nghiên cứu, phát hiện về một chủ đề mà người viết tâm đắc

Một bài tiểu luận hoàn chỉnh phải nêu lên được vấn đề, phân tích, trình bày vấn đề cần bàn luận hay nêu lên ý kiến, quan điểm của người viết bài tiểu luận đó.

Có độ dài từ 5 đến 20 trang.

Leave a Comment