【Giải Đáp】Bản cáo bạch là gì?

Khái niệm

Bản cáo bạch là một tài liệu bắt buộc phải có trong hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng và hồ sơ niêm yết chứng khoán tại trung tâm giao dịch chứng khoán áp dụng cho các công ty có niêm yết cổ phiếu tại trung tâm giao dịch chứng khoán.

Thông tin đưa ra trong Bản cáo bạch sẽ gắn với các điều khoản thực hiện lời mời hay chào bán. Điều quan trọng đối với nhà đầu tư là phải đọc và hiểu rõ các điều khoản này trong Bản cáo bạch để có thể tự đánh giá những rủi ro và lợi ích khi đầu tư vào công ty.

Nội dung

Nội dung chính của một Bản cáo bạch gồm có:

  • Các nhân tố rủi ro ảnh hưởng đến giá cả cổ phiếu
  • Những người chịu trách nhiệm chính đối với nội dung Bản cáo bạch
  • Các khái niệm được đề cập trong Bản cáo bạch
  • Tình hình và đặc điểm của tổ chức chào bán hoặc niêm yết
  • Đặc điểm của cổ phiếu chào bán hoặc đăng ký niêm yết
  • Mục đích chào bán hoặc niêm yết
  • Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán
  • Các đối tác liên quan đến việc chào bán
  • Các phụ lục