【Giải Đáp】Bản chất của nền dân chủ cổ đại là gì?

Bản chất của nền dân chủ cổ đại chính là chế độ dân chủ chủ nô.

Đó là nền dân chủ đưa lại quyền lợi cho tầng lớp quý tộc chủ nô, một bộ phận nhỏ trong xã hội, trong khi đó nhiều người lại không có quyền cồn dân và đặc biệt là hàng trăm nghìn nô lệ không được quyền làm người, bị áp bức, bóc lột và coi như là những “công cụ biết nói”.

Leave a Comment