【Giải Đáp】Bản đồ di truyền là gì?

Bản đồ di truyền là gì?

1.Khái niệm

Bản đồ di truyền (bản đồ gen) là sơ đồ phân bố các gen trên các nhiễm sắc thể của cùng một loài.

2.Nguyên tắc lập bản đồ

NTLBĐ là xác định trình tự và khoảng cách phân bổ của các gen trong nhóm liên kết trên nhiễm sắc thể. Dựa vào việc xác định tần số hoán vị gen, người ta xác lập trình tự và khoảng cách phân bổ của các gen trên nhiễm sắc thể.

Leave a Comment