【Giải Đáp】Ban đối ngoại tiếng anh là gì?

Ban đối ngoại là gì?

Ban Đối ngoại Trung ương là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Trung ương mà trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương và các chính sách lớn thuộc lĩnh vực đối ngoại; đồng thời là cơ quan tổ chức thực hiện quan hệ đối ngoại của Đảng.

Ban đối ngoại tiếng Anh là gì?

Trong tiếng Anh, ban đối ngoại là: Foreign relations department, External Relations Department,…