【Giải Đáp】Ban kiểm soát tiếng anh là gì?

Ban kiểm soát là gì?

Khái niệm

Ban Kiểm soát của một công ty có nhiệm vụ giống như các cơ quan tư pháp trong mô hình tam quyền phân lập nhằm giúp các cổ đông kiểm soát hoạt động quản trị và quản lý điều hành công ty.

Cơ cấu

Cơ cấu ban kiểm soát bao gồm:

– Trưởng ban Kiểm soát.

– Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách.

– Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách.

Ban kiểm soát tiếng anh là gì?

Trong tiếng anh, ban kiểm soát được viết là: Board of Supervisors, Supervisory board,…