【Giải Đáp】Bản lĩnh chính trị là gì?

Đối với mỗi cá nhân, bản lĩnh chính trị chính là sự vững vàng, tính kiên định, sự chủ động thể hiện trong hành động trước những thử thách mà cuộc sống đặt ra.

Đối với mỗi cán bộ, đảng viên và toàn Đảng ta, bản lĩnh chính trị là phẩm chất hàng đầu không thể thiếu.

Bản lĩnh chính trị của Đảng chính là sự kiên định với mục tiêu, lý tưởng-độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định nền tảng tư tưởng là Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng…

Leave a Comment