【Giải Đáp】Cách mạng tư sản là gì?

Cách mạng tư sản là gì?

Cách mạng tư sản, theo học thuyết Marx, là cuộc cách mạng do giai cấp tư sản(hay quý tộc mới) lãnh đạo nhằm thay thế chế độ phong kiến, thiết lập nền thống trị của giai cấp tư sản, mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.

Cách mạng tư sản bắt đầu từ thế kỷ 16 kéo dài tới thế kỷ 20. Nó đã thiết lập nền dân chủ tư sản và tạo ra phát triển mạnh mẽ của lực lượng sản xuất, đồng thời có một tiến bộ vượt bậc về phương thức sản xuất, là một bước tiến có ý nghĩa lịch sử trong xã hội nhân loại. Mặc dù vậy, những học giả chủ nghĩa xã hội khoa học cho rằng cách mạng tư sản vẫn là sự thay thế chế độ bóc lột phong kiến bằng chế độ bóc lột tư bản chủ nghĩa, chưa giải quyết được vấn đề cơ bản của xã hội là xóa bỏ chế độ người bóc lột người.

Nhiệm vụ của cách mạng tư sản

Nhiệm vụ dân tộc của cách mạng tư sản ở các nước khác nhau là khác nhau. Với các nước phong kiến độc lập thì nhiệm vụ là phải thống nhất thị trường quốc gia dân tộc. Cụ thể: phải xoá bỏ cát cứ phong kiến để hình thành quốc gia tư sản dân tộc thống nhất. Một quốc gia tư sản ra đời đồng nghĩa với sự hình thành của dân tộc quốc gia (dân tộc tư sản). Dân tộc là phải có sự thống nhất, có những điểm chung. Kinh tế phải có thị trường dân tộc thống nhất, phải có ngôn ngữ chung, văn hóa chung,lãnh thổ biên giới chung, được xác định rõ ràng và có chính quyền chung, quản lí thống nhất. Sở dĩ tư sản có yêu cầu tha thiết đối với một dân tộc quốc gia thống nhất, đặc biệt là thị trường dân tộc thống nhất vì kinh tế tư bản rất phát triển: một nền kinh tế hàng hoá có cạnh tranh, giao lưu rộng rúi. Đây là nền sản xuất lớn và hiện đại hơn bất cứ chế độ xã hội nào trước đó. Làm ra khối lượng sản phẩm lớn nên yêu cầu nguyên liệu, thị trường tiêu thụ cũng phải lớn. Do vậy, biên giới sự cỏt cứ phong kiến thực sự là một chật với cơ thể cường tráng của giai cấp tư sản. Chính nền kinh tế TBCN đã đặt ra yêu cầu thống nhất thị trường quốc gia dân tộc.

Thứ hai là nhiệm vụ dân chủ. Đây là nhiệm vụ trước tiên cần đạt tới của mọi cuộc cách mạng tư sản, thể hiện bản chất phân biệt với các cuộc cách mạng xã hội khác. Nhiệm vụ này còn được thể hiện trong tên gọi: “cách mạng tư sản”, tức là phải phục vụ quyền lợi của giai cấp tư sản. Nói đến quyền lợi giai cấp tức là nói đến nhiệm vụ dân chủ vậy.