【Giải Đáp】Hệ thống chính trị là gì?

【Giải Đáp】Hệ thống chính trị là gì?

Khái niệm

Hệ thống chính trị là một chính thể các tổ chức chính trị trong xã hội bao gồm các đảng chính trị, Nhà nước và các tổ chức chính trị – xã hội hợp pháp được liên kết với nhau trong một hệ thống tổ chức nhằm tác động vào các quá trình của đời sống xã hội, để củng cố, duy trì và phát triển chế độ đương thời phù hợp với lợi ích của chủ thể giai cấp cầm quyền.

Cấu trúc của hệ thống chính trị

Cấu trúc của hệ thống chính trị rất đa dạng, nhưng cơ bản bao gồm ba bộ phận: Đảng chính trị, Nhà nước và các tổ chức chính trị – xã hội của nhân dân. Trong đó, Đảng chính trị khi đã trở thành Đảng cầm quyền, được Nhà nước bảo trợ, hoạt động tuân theo luật pháp, nhưng mang tính tự nguyện, tự chủ và tự quyết, lôi cuốn đông đảo quần chúng nhân dân vào đời sống chính trị, đảm nhận những công việc mà Nhà nước không làm được hoặc làm kém hiệu quả.

Vai trò của hệ thống chính trị

Hệ thống chính trị Việt Nam đóng vai trò then chốt trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Theo đó hệ thống chính trị ổn đinh, giữ vững sẽ là điều kiện để phát triển kinh tế – xã hội bền vững. Hệ thống chính trị vững mạnh có vai trò quyết định đối với sự ổn định chính trị, phát triển đất nước.

Hệ thống chính trị Việt Nam luôn định hướng để đất nước được phát triển toàn diện về mọi mặt của đời sống – xã hội từ chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục. Đặc biệt hệ thống chính trị Việt Nam luôn ổn định và phát triển, thay đổi để phù hợp với từng điều kiện cụ thể của thế giới từ đó đưa Việt Nam phát triển bắt kịp với quá trình hiện đại hóa của thế giới qua từng giai đoạn cụ thể.

Leave a Comment