【Giải Đáp】Lợi nhuận gộp là gì?

Lợi nhuận gộp là lợi nhuận thu được sau khi lấy doanh thu thuần trừ đi giá vốn hàng bán.

Lợi nhuận gộp = Doanh thu – Giá vốn hàng bán

Lợi nhuận gộp được trình bày trên báo cáo thu nhập nhiều bước trước khi trừ sellling , nói chung và chi phí quản lý và trước khi thu nonoperating, chi phí nonoperating, được và mất.

Con số lợi nhuận gộp là một vấn đề lớn vì nó được sử dụng để tính toán cái gì đó gọi là biên lợi nhuận gộp, mà chúng ta sẽ thảo luận trên trang tiếp theo của bài học này.

Trên thực tế, bạn không thể tự mình nhìn vào lợi nhuận gộp và biết nó “tốt” hay “xấu”, làm cho tỷ suất lợi nhuận gộp thậm chí còn quan trọng hơn nhiều vì đó là nơi mà câu chuyện thực sự tồn tại.

Leave a Comment