Place of receipt là gì ?

Là nơi nhận hàng xuất khẩu đầu tiên của hãng tàu. Khi nhà xuất khẩu book cho hàng xuất có quyền yêu cầu nơi hạ cont sau khi đóng hàng để thuận lợi cho doanh nghiệp hơn (và nơi này phải có trong danh sách của hãng tàu)

Vì dụ: Ở Việt Nam sau khi đóng hàng xong nhà xuất khẩu có thể xin được hạ cont ở Cát Lái, ICD hoặc Lotus … Khi xin hạ tại đâu thì Place of Receipt ở đó.